Õpilaste ja kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks

1. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise eeldus on kooli kodukorra täitmine ning üksteise suhtes lugupidav käitumine.

2. Keelatud on:

2.1. Kasutada igasugust vägivalda (https://www.teeviit.ee/kuidas-vagivald-avaldub/);

2.2. kooli territooriumil omada, tarbida ja levitada alkohoolseid jooke, tubakatooteid ja narkootilisi aineid;

2.3. omada turvalisust ohustavaid esemeid: külm- ja tulirelvi, kemikaale, tuletikke ja -masinaid, aerosoole jne;

2.4. mängida hasartmänge;

2.5. filmida, pildistada või lindistada koolis ja koolivälistel üritustel ilma kooli direktori loata;

3. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab ohuolukorra avastaja või sellest teadasaaja teavitama aineõpetajat, korrapidajaõpetajat, klassijuhatajat, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, koolidirektorit ja/ või õppejuhti.

4. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes, suitsetavad või õigusvastaselt käituvad isikud, tuleb pöörduda koheselt kooli töötajate poole, kes teavitavad politseid.

5. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral pöördub õpilane või vanem klassijuhataja poole. Õpilasel ja vanemal on õigus esitada avaldus politseile.

6. Õpilaste väärkohtlemise kahtluse korral peab kooli töötaja pöörduma seadusega ettenähtud instantside poole.

7. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada kooli kodukorra lisa 4 fikseeritud põhjendatud, asjakohaseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

8. Turvalisuse huvides on valvelaua töötajal õigus kooli sisenejatelt nõuda isikut tõendava dokumendi näitamist.

Lisainfo