Haridusfestival Tartu Veeriku Koolis
25.oktoobril 2018

10.00 – 13.15 kliiniline psühholoog Angela Jakobson
Probleemne käitumine või oskuste puudumine.
Oskuste õpe on laste probleemide lahendamise meetod, mis tugineb lahenduskesksele teraapiale. Meetodi keskne idee käsitleb suurt hulka laste probleeme puuduvate oskustena, mida on võimalik õppida või täiendada. Teisisõnu - lastel ei ole probleeme, vaid puuduvad oskused, mida nad ei ole veel ära õppinud.

15 sammuline sekkumistehnika pakub konkreetseid lahendusi lapsest hoolivale täiskasvanule, kuidas täiendada käitumismustrit uute oskustega. Meetod on sobilik lastele vanuses 3-12 .

Soovi korral saab loengust kaasa osta oskuste õppe käsiraamatu (kirjastuse hind 10€).

Samuti on võimalus tutvuda tegevuskaartidega, millega on võimalus mänguliselt toetada erinevate oskuste omandamist. Tegevuskaarte on erinevaid ja nende hinnad on vahemikus (10-18€). Tegevuskaardid: Tunnete kaardid, Lausete lõpetamise kaardid, Tugevate tunnetega toimetuleku kaardid, Vestluskaardid paaridel. Raamatu ja tegevuskaartide müük sularahas.

13.15 – 13.45 Lõuna

13.45 Töötoad:

13.45 – 14.45 klassiõpetaja Helen Puusemp
Mänguteraapia kasutamise võimalused koolis. Näpunäiteid ja praktilisi tegevusi (toimumiskoht B-345, grupi suurus 25 inimest)

13.45 – 14.45 klassiõpetajad Kersti Krüünvald, Riina Karpov, Ülle Kepler, Signe Seene
Aktiivsed ainetunnid. Mänge ja võtteid klassitundide elavdamiseks (toimumiskoht kooliõu, grupi suurus 25 inimest).

13.45 - 15.00 keemiaõpetaja Joana Jõgela
Mis juhtub siis, kui keemiatunnist kaotada loengud (ümberpööratud klassiruumi meetodi praktiline kogemus)?

TARTU VEERIKU KOOL

SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD

Kinnitatud 13.02.2019.a.
direktori kk. nr. 40

1. Üldsätted

1.1. Käesolev dokument reguleerib Tartu Veeriku Kooli (edaspidi kooli) sisehindamise läbiviimist.

1.2. Kooli sisehindamise eesmärk on tagada õpilase arengut toetavad tingimused ning kooli järjepidev areng.

1.3. Sisehindamine on pidev protsess, mille tulemused esitatakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.

1.4. Sisehindamise käigus analüüsitakse kooli õppe- ja kasvatustegevust, juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

1.5. Sisehindamise käigus selgitatakse välja kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad ja sellest tulenevalt koostatakse kooli arengukava.

2. Korraldus

2.1. Kooli sisehindamist viib läbi kooli juhtkond, kaasates töötajaid, õpilasesindust ja kooli hoolekogu esindajaid. Vajadusel kaasatakse eksperte.

2.2. Kooli sisehindamisega seotud tegevused on määratud kooli üldtööplaanis.

2.3. Sisehindamise läbiviimisel kasutatakse järgmisi metoodikaid:

1) EHIS-e ja koolisisese statistika ja finantsaruandluse, õppeasutuse tegevusnäitajate (EIS, HaridusSilm, Digipeegel) ning muu kogutud informatsiooni (projektid, aineolümpiaadid,konkursid jne) analüüs;
2) Kooli dokumentatsiooni analüüs;
3) Õppe -ja kasvatustegevuse analüüs;
4) Hariduslike erivajadustega õppijate sh andekate õpilaste toetamise süsteemi analüüs;
5) Õppekava arenduse analüüs;
6) Küsitluste ja arenguvestluste korraldamine ja tulemuste analüüs;
7) Õpikeskkonna analüüs;
8) Kooli huvigruppidega koostöö analüüs.

2.4 Sisehindamise tulemuste kokkuvõttes tuuakse välja õppeasutuse tugevused, parendusvaldkonnad ning parendustegevused. Sellest lähtudes püstitatakse järgmise sisehindamisperioodi eesmärgid.

3. Sisehindamise aruanne

3.1. Sisehindamise aruanne koosneb järgmistest osadest:

1) Üldandmed õppeasutuse kohta;
2) Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära;
3) Sisehindamise protsessi lühikirjeldus;
4) Aruande põhiosa:

- Eestvedamine ja juhtimine
- Personalijuhtimine
- Koostöö huvigruppidega
- Ressursside juhtimine
- Õppe- ja kasvatustegevus

5) Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad järgmiseks sisehindamisperioodiks

3.2 Sisehindamise tulemused arutatakse läbi kooli õppenõukogus ja kooskõlastatakse kooli hoolekoguga.

3.3 Sisehindamise aruande kinnitab kooli direktor.

Käesoleval õppeaastal toimetab 8.a klass koos Miina Härma Gümnaasiumi 8.a klassiga mitmesugustes tegevustes projekti „Maailma viljad“ raames.

Projekti eesmärgiks on tutvustada õpilastele maailma erinevaid vilju ning nende kasutusvõimalusi. Samuti võimaldab projekt arendada õpilaste koostööoskust.

Õppeprojekti käigus arendab õpilane suhtlus-, ettevõtlikkus-, õpi-, digi- ja väärtuspädevust. Projekt teadvustab tervisliku toitumise põhialuseid, õpetab majandama, oma tööd analüüsima, õpetab kombineerima keskkonnahoidlikke teostusviise. Projekt on seotud kooli õppekavaga ja teostub ainetevahelise lõiminguna (geograafia, kodundus, bioloogoa, keemia, matemaatika, informaatika).

Projekt jaguneb erinevateks etappideks.
I etapis valisid õpilased endale ühe vilja, mille kohta nad koostasid ettekande (kust pärit, kasvutingimused, kasutamine toiduks, tema kasulikkus, säilitamine jms). Sellega seoses oli ka õppekäik Tallinna botaanikaaeda, kus põhirõhk oli just tarbetaimede kollektsiooniga tutvumisel.

Vaata pilte

Ühisel õppekäigul moodustati ka kahe kooli segarühmad, kes hakkasid retsepte koostama ja toitude valmistamisel koostööd tegema. Nüüd oli nalja palju, sest kokku sattusid põnevad kooslused (nt rabarber, hurmaa, till; virsik, kartul, apelsin jne).

II etapis toimus toitude valmistamine Tartu Veeriku Koolis (Minu toit on parim!). Meie kodunduse klassi mahtus 17 kolmeliikmelist toimkonda. Kõik tegutsesid usinalt ja toidud tulid põnevad. Kui toidud olid valmis, tutvustas iga toimkond oma valitud vilju, retsepti ja kõik said kohe ka toitu maitsta. Nii toitu kui tegevust pidi ka pildistama. Toitudest tehtud pildid ja koostatud retseptid vormistatakse hiljem kalendriks.

Vaata pilte

Vaata filmi

Projekti III etapi tegevus toimus Miina Härma Gümnaasiumis. Meid oli jälle 17 toimkonda ja 50 õpilast. Seekord oli meil kavas tervistavate jookide valmistamine ja tutvumine eksootiliste viljadega.

Miina Härma kooli kodunduse klass on palju väiksem, seetõttu haarasime enda valdusesse ka kõrvaloleva käsitöö klassi. Õpetaja Marje oli meile lauapinnad õmblusmasinatest puhtaks teinud ja vajaliku tehnilise varustuse valmis sättinud. Algas suur jookide valmistamise tund, mille tegevus möödus rõõmsa naeru, viljade koorimise-tükeldamise-purustamise ja blenderite surina saatel.

Retsepte koostamisel püüdsime ikka oma loositud viljadega hakkama saada, kuid mõned viljad tuli siiski asendada seetõttu, et neid ei olnud poes saada või nad ei andnud vajalikul hulgal vedelikku. Toimkondade eelarveks oli 8 €. Jookide valmistamisel lisasime neile erinevaid mahlasid, keefiri, jäätist, piima, sprite, vett jms. Vürtsi lisasid küüslauk, piparmünt, basiilik, till, tabasco kaste, tšillikaste, pipar.

Valmisid sellised joogid nagu näiteks avokaado jääjook, banaani ja maasika smuuti, apelsini-kaalika smuuti, maasika-laimi moijoto jne.

99% valminud jookidest olid külmad, kuid üks toimkond valmistas ka imemaitsva sidrunheina tee apelsini, sidruni või mee lisandiga – vastavalt oma soovile.

Kui joogid said valmis, siis tuli seda ka pildistada. Püüdsime fotole jäädvustada kaunilt serveeritud joogi.

Samal ajal, kui õpilased valmistasid jooke, toimetasid õpetajad Reet, Marje ja Priit eksootiliste viljade degusteerimiseks ettevalmistusega. Miina Härma kooli imeilusasse aulasse oli valmis seatud degustatsioonilaud, kuhu kõik valminud joogid ja viljadevaagnad maitsmiseks paigutatud said. Laud tuli rikkalik!

Kui kõik oli valmis, tutvustasid õpetajad erinevaid maailma vilju – kus on tema päritolumaa, kuidas näeb vili välja tervena, millele pöörata tähelepanu selle ostmisel, mis osa sellest süüakse, kuidas kooritaks-avatakse, tema kasulikkus jne. Igat vilja saime kohe ka maitsta. Väga demonstratiivseks kujunes õpetaja Priidu poolt demonstreeritud kookospähkli avamine. Soovijad said seda ka kohe ise proovida. Seejärel tutvustas toimkonnad enda valmistatud jooki ja taas said kõik neid ka maitsta.

Lõppkokkuvõttes oli taas üks väga tore ühine tegevus. Kogu seda melu saab piiluda ka jäädvustatud filmilindilt.

Vaata pilte

Vaata filmi

Projekti IV etapis koostatakse digitaalne õpimapp ning retsepte sisaldav kalender.

Käisime rahvusvahelisel projekti kohtumisel Poolas Varssavis 15.-21. oktoobrini. Me alustasime reisi esmaspäeval kell 10.00 Tartust ja Tallinnas olime umbes 12.30. Sealt läksime lennukile ja olime 2 tunni pärast Poolas. Lennujaamas võtsid meid vastu vahetusõpilased ja nende pered. Sõitsime oma kodudesse, mis asusid Mysiadlos, Varssavist kaugemal.

Teisipäeval sõime hommikust ja läksime kooli. Kool oli uus, suur ja väga ilus. Meile tutvustati nädala programmi, kõiki ettevõtmisi ja projektist osavõtjaid. Seejärel suundusime kunstikeskusesse, kus meisterdasime plakateid nutitelefonide kasutamise kohta. Pärast lõunasööki toimusid koolis sportlikud tegevused – meile õpetati Poolas väga tuntud pallimängu, mis sarnanes rahvastepallile. Meil oli väga lõbus. Siis läksime oma kodudesse, suhtlesime oma uute peredega ja käisime õhtul väljas.

Kolmapäeval pidime kooli parklas olema juba 7:30. Varssavisse sõitsime umbes tund aega. Ilm oli vaatamisväärsustega tutvumiseks suurepärane. Meile tutvustati Varssavi ülikooli, vanalinna, kultuuri ja teaduse paleed. Sõitsime ringi Poola vanaaegse bussiga, mille nimi on eesti keelde tõlgituna „kurk“ (tema kuju tõttu). Kell 12 suundusime Neooni muuseumisse. Seal muuseumis olid erinevate asutuste sildid. Moodustasime rahvusvahelised grupid ja lahendasime erinevaid ülesandeid. Kell 14 oli meil söömine. Meile pakuti suppi ja praadi. Kella 15 paiku hakkasime Mysiadlosse tagasi sõitma. Tunnike sõitsime jälle tagasi ja õhtu veetsime mõnusalt ja huvitavalt koos teiste peredega erinevaid tegevusi tehes.

Neljapäeval oli meil kavas põnev töötuba, kus valmistasime Poola rahvustoite. Meid jagati nelja tiimi. Iga tiim valmistas erinevat toitu. Lõpuks valiti ka võitja. Pärast saime ka omatehtud toidud ära süüa - need olid väga maitsvad. Kui kõhud olid täis, suundusime planetaariumisse, et kõik koos vaadata huvitavat filmi mustadest aukudest.

 

Reede algas kell 9. Olime enamuse ajast koolis. Kõige esimesena laulis meile nende kooli koor, siis hakkasime kaunistama telefonimaju. Me kaunistasime neid tiimidena. Tiimid jaotati riikide järgi. Vahepeal kohtusime ka kooli direktoriga. Peale seda tutvustati meile põhjalikumalt koolimaja. Giidideks olid vanemate klasside õpilased. Pärast tehti meile kaks esitlust Poola kohta. Siis sõime lõunat kooli sööklas. Peale seda läksime tennist mängima ja saigi päev läbi. Läksime kõik oma peredega õhtut veetma.

Laupäeval kell 9.15 läks kooli juurest buss batuudikeskusesse nimega Stacja Grawitacja. Me olime seal kaks tundi, väga lahe oli. Suhtlesime kõik omavahel ja kõigi partnerkoolide õpilased said üksteisega hästi läbi. Pärast batuudikeskust läksime välja pitsat sööma, kus meile anti ka tunnistused projektikohtumisel osalemise eest. Oli järjekordne tore päev, aga kahjuks viimane. Aeg oli kiirelt möödunud ja pühapäeval ootas ees tagasisõit koju.

Nädal möödus väga huvitavalt. Tore oli koos teiste projektis olevate õpilastega erinevates ettevõtmistes osaleda, suhelda inglise keeles, saada uusi teadmisi nii Poola, kooli kui ka teiste õpilaste kohta. Proovime olla teadlikumad nutiseadmete kasutajad. Kui võimalik, siis osaleme alati sellistes projektides ja julgustame ka teisi seda tegema. Projektis osalesid Merili, Simone, Kristin, Eliann ja Gabriel 7b klassist.

Lisainfo