TARTU VEERIKU KOOL

SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD

Kinnitatud 13.02.2019.a.
direktori kk. nr. 40

1. Üldsätted

1.1. Käesolev dokument reguleerib Tartu Veeriku Kooli (edaspidi kooli) sisehindamise läbiviimist.

1.2. Kooli sisehindamise eesmärk on tagada õpilase arengut toetavad tingimused ning kooli järjepidev areng.

1.3. Sisehindamine on pidev protsess, mille tulemused esitatakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.

1.4. Sisehindamise käigus analüüsitakse kooli õppe- ja kasvatustegevust, juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

1.5. Sisehindamise käigus selgitatakse välja kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad ja sellest tulenevalt koostatakse kooli arengukava.

2. Korraldus

2.1. Kooli sisehindamist viib läbi kooli juhtkond, kaasates töötajaid, õpilasesindust ja kooli hoolekogu esindajaid. Vajadusel kaasatakse eksperte.

2.2. Kooli sisehindamisega seotud tegevused on määratud kooli üldtööplaanis.

2.3. Sisehindamise läbiviimisel kasutatakse järgmisi metoodikaid:

1) EHIS-e ja koolisisese statistika ja finantsaruandluse, õppeasutuse tegevusnäitajate (EIS, HaridusSilm, Digipeegel) ning muu kogutud informatsiooni (projektid, aineolümpiaadid,konkursid jne) analüüs;
2) Kooli dokumentatsiooni analüüs;
3) Õppe -ja kasvatustegevuse analüüs;
4) Hariduslike erivajadustega õppijate sh andekate õpilaste toetamise süsteemi analüüs;
5) Õppekava arenduse analüüs;
6) Küsitluste ja arenguvestluste korraldamine ja tulemuste analüüs;
7) Õpikeskkonna analüüs;
8) Kooli huvigruppidega koostöö analüüs.

2.4 Sisehindamise tulemuste kokkuvõttes tuuakse välja õppeasutuse tugevused, parendusvaldkonnad ning parendustegevused. Sellest lähtudes püstitatakse järgmise sisehindamisperioodi eesmärgid.

3. Sisehindamise aruanne

3.1. Sisehindamise aruanne koosneb järgmistest osadest:

1) Üldandmed õppeasutuse kohta;
2) Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära;
3) Sisehindamise protsessi lühikirjeldus;
4) Aruande põhiosa:

- Eestvedamine ja juhtimine
- Personalijuhtimine
- Koostöö huvigruppidega
- Ressursside juhtimine
- Õppe- ja kasvatustegevus

5) Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad järgmiseks sisehindamisperioodiks

3.2 Sisehindamise tulemused arutatakse läbi kooli õppenõukogus ja kooskõlastatakse kooli hoolekoguga.

3.3 Sisehindamise aruande kinnitab kooli direktor.

Lisainfo

Meie veebisait kasutab küpsiseid

Valides „Nõustun“, annate nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Lugege rohkem meie küpsise poliitikast.