Õpilaste nõustamise ja õpiabi osutamise kord
Tartu Veeriku Koolis

Õpilastele, kelle areng vajab erilist tähelepanu ja toetust, rakendatakse kooli tugisüsteemi.
Tugisüsteemi kaudu toetatakse õpilast järgmiselt:
• Andekate õpilaste arendamine kooli huviringide kaudu
• Individuaalse arenguplaani koostamine nii õpiraskuste kui erilise andekuse korral
• Pikapäevarühm I kooliastmele
• Koduõpe arsti ettekirjutusel
• Koduõpe lapsevanema soovil
• Ainekonsultatsioonid
• Täiendav õpiabi tunnivälisel ajal lapsevanema, õpilase ja õpetaja kokkuleppel
• Logopeediline abi ( reeglina 1.-5. klassini, vajadusel 9.klassini)
• Parandusõpe
• Matemaatika õpetamine tasemerühmades III kooliastmes
• Psühholoogiline nõustamine
• Sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja toetamine
• Individuaalse õppekava rakendamine
Õpiraskustega õpilase toetamise etapid:
I etapp
Aineõpetaja või klassijuhataja märkab õpiedutusega õpilast. Rakendatakse individuaalset abi ainekonsultatsiooni kaudu. Koostöö lapsevanema, sotsiaalpedagoogi ja/või psühholoogiga.
II etapp
Püsiva edutuse korral vaatluskaardi sisseseadmine ja täitmine. Suunamine tugikomisjoni. Individuaalse arenguplaani koostamine. Koduõppe rakendamine. Psühholoogiline nõustamine koolipsühholoogi poolt.
III etapp
Individuaalse õppekava rakendamine.
IV etapp
Õppimistingimuste muutmise vajaduse kaalumine lapsevanema, õpilase ja kooli juhtkonna osavõtul. Kaasatakse sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog.
V etapp
Õppe-kasvatustöö vorm määratakse või soovitatakse pedagoogilis-psühholoogiliste ja meditsiiniliste uuringute põhjal. Õpilasele sobiva õpikeskonna soovitamine. Otsuse fikseerimine. Nõustamiskomisjoni suunamine.

Lisainfo

Meie veebisait kasutab küpsiseid

Valides „Nõustun“, annate nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Lugege rohkem meie küpsise poliitikast.