Tartu Veeriku Kool

1. septembril 1987. aastal avati kakskeelse koolina Tartu 17. Põhikool, kus hakkas õppima 528 õpilast, kellest 93 olid vene õppekeelega. Koolis alustas tööd 29 õpetajat. Kooli esimeseks direktoriks oli Valentina Ritsing ja direktori asetäitjaks õppe- ja kasvatustöö alal Reet Pärn.
1.september 1992. aastal tõi koolile muutuse –vene õppekeelega õpilased lahkusid Puškini gümnaasiumisse, õppekeeleks jäi ainult eesti keel ja kool nimetati ümber Tartu Veeriku Kooliks. Õpilaste arv 524.

2004. aastast juhivad kooli direktor Ruth Ahven ja õppjuht Carmen Luts. Tartu linna koolivõrgu reorganiseerimine on põhjustanud õpilaste arvu kasvu: 2013 a. 424 õpilast - 2018.a. 737 õpilast. Sellega seoses on suurenenud õpetajate arv ning kasutusele võetud uusi klassiruume, mis on sisustatud kaasaegse õpikäsituse rakendamise toetamiseks.

Veeriku koolis on alates 1994.aastast inglise keele õppesuund.
2010.a. sügisest saavad inglise keelt õppida kõik esimese klassi õpilased 2 tundi nädalas mängides, lauldes ja meisterdades. Alates 3. klassist toimub keeleõpe tasemerühmades. Teise võõrkeele õpe algab keele süvarühma õpilastel 4.klassist, tavarühmadel 6.klassist.
Progümnaasiumi osas (7.-9.klass) õpitakse matemaatikat tasemerühmades – edasijõudnute rühm annab hea ettevalmistuse gümnaasiumi reaal- ja loodusharus jätkamiseks.

2007. aastast oli kasutusel e-Kool. 2015.a. Stuudiumi e-keskkond.
2008. aastast kuulume tervist edendavate koolide hulka.
2009. aastast tegeleme süsteemselt väärtuskasvatusega. 2011.aastal pälvis kool Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarendustöö konkursil esikoha ja tiitli Väärtuskasvatuskool 2011, 2014.a. tunnustuse Hea kooli rajaleidja 2014 ja Haridus ja teadusministeeriumi programmi Eesti ühiskonna väärtusarendus diplom Hea kool kui kiusamisvaba kool 2014. 2015.aastal Samsung Digipöörde võitja. 2016 Hea kooli rajaleidja ja HITSA kuldplaat Digitaalselt aktiivne kool.

2019.aastal tunnustati kooli kui Alustavat õpetajat toetav kool III preemiaga. Püüame hoida tasakaalus nutiseadmete kasutamise õppetöös ja õpilaste loovuse, eneseväljendus- ja suhtlemisoskuse arendamise. Liigume ainekeskselt õppimiselt aineülesusele lõimides õppeaineid ja toetades sellega üldpädevuste saavutamist. I kooliastmes toimub õppetöö üldõpetuse põhimõtteid järgides ja õpitulemustele antakse sõnalisi hinnanguid lähtuvalt õppekava nõuetest.

Kõik meie kooli lõpetajad jätkavad õppimist erinevates gümnaasiumides või kutsehariduskeskuses.
Õpilased on saavutanud esikohti piirkonna füüsika-, loodusteaduste-, keemia- ja emakeeleolümpiaadidel, ajaloo viktoriinidel, erinevatel spordivõistlustel ja loomekonkurssidel. Edukalt on kooli ja Eesti riiki esindatud vabariiklikel ja rahvusvahelistel füüsika ja loodusteaduste olümpiaadidel.

Hästi toimiv kooli tugisüsteem on võimaldanud õpilaste individuaalsuse toetamist. Klassikursuse kordajaid ei ole ja koolikohustuse eirajate arv on viidud miinimumini. Õppeedukuse kvaliteedi protsent on viimasel viiel aastal püsinud rõõmustavalt kõrge – 52-58%.

Koolis pööratakse suurt tähelepanu huvitegevusele, mis toetab õppekava täitmist ja annab õpilastele erinevaid eneseteostuse võimalusi. Populaarsemad on robootika, käsitöö, rahvatants, koorilaul, näitering, kunstiring ja iluvõimlemine, III kooliastme õpilaste hulgas on populaarsust kogumas keemiaring.
Koolis saab tegeleda korv-, võrk- ja jalgpalliga ning osaleda saalihokitreeningutel. Populaarsed on male- ja kabevõistlused.
Koolilehe toimetus annab kord trimestris välja kooli ajalehte Ninatark.
Enamus kooli huviringidest töötab meie oma õpetajate juhendamisel. See on hindamatu väärtus, sest tunnivälises töös ühiselt tegutsedes luuakse suhteid, milleni tunnis harva jõutakse.

Koolile on tähtis, et koostöö koduga kannaks ühiseid väärtusi. Väärtuskasvatus on igapäevatöö oluline osa. Kooli väärtusi järgime ka kooli traditsioonide loomisel ja kujundamisel. Aktused, ainenädalad, kõnekoosolekud ja muud ühistegevused ( matkapäev, isadepäeva tähistamine koos isade-vanaisadega, kodanikupäeva kõnekoosolek, jõuluetendused, Vabariigi aastapäeva kõnekoosolek, emadepäevale pühendatud kevadkontsert jne.) loovad ühise pere tunnet.
Veeriku koolist saavad põhikooli õpilased lisaks headele ainealastele teadmistele ka ürituste organiseerimise, läbiviimise ja vastutuse kogemuse.

Veeriku kool on lapsesõbralik ja siit saab igakülgse ettevalmistuse edasises elus toimetulekuks.

Lisainfo