Tartu Veeriku Kooli arvutivõrgu ja -klasside kasutamise kord

1. Üldsätted
1.1. Tartu Veeriku Kooli arvutivõrgu ja -klasside kasutamisel tuleb juhinduda kooli tegutsemise eesmärkidest, mis on määratletud Tartu Veeriku Kooli põhimäärusega.
1.2. Arvutivõrku ja -klasse võivad kasutada Tartu Veeriku Kooli õpilased ja töötajad; erandjuhtumitel ka teised isikud (edaspidi kasutajad).
1.3. Arvutite kasutamise töökorralduse ja tehnilise seisukorra eest vastutab infojuht (edaspidi haldaja).
1.4. Korra eest arvutiklassides vastutab õppetunni ajal tunniõpetaja, tunnivälisel ajal õpilased arvutiklassi lubanud õpetaja.
1.5. Arvutiklassis ei viibita töökohal söögi- või joogiga.
1.6. Töö lõpetamisel ja klassist lahkumisel tuleb kasutajal korrastada oma töökoht.

2. Arvutivõrgu kasutamisõiguse saamise kord
2.1. Tartu Veeriku Kooli arvutite kasutusõiguse antakse kooli õpilastele ja kooli töötajatele.
2.2. Erandkorras võib anda kasutusõigust teistele isikutele.
2.3. Kõik kooli kasutajaõigust omavad isikud võivad haldajalt taotleda Eduroami kasutajaõigust, mis kehtib nende Tartu Veeriku Koolis õppimise/töötamise jooksul.
2.4. Õpilase kasutajaõigus kehtib reeglina nende Tartu Veeriku Koolis õppimise aja jooksul.
2.5. Tartu Veeriku Kooli töötajate kasutusõigus kehtib reeglina nende Tartu Veeriku Koolis töötamise aja jooksul.
2.6. Külalistele ja teistele isikutele antakse kindla, haldaja poolt määratud, tähtajaga kasutusõigus.
2.7. Kasutusõigus on personaalne ja seda pole lubatud ühelt isikult teisele edasi anda.
2.8. Õppetöö läbiviimiseks antakse erandjuhul kasutusõigust ka rühmiti. See toimub erikokkuleppe alusel haldajaga.
2.9. Kasutusõiguse saaja peab kinnitama, et ta on tutvunud Tartu Veeriku Kooli arvutivõrgu ja –klasside kasutamise korraga ja järgib neis kehtestatud nõudeid.
2.10. Kasutusõiguse saamisel omistatakse taotlejale kasutajanimi. Kasutajale tehakse teatavaks parool, mille abil ta saab alustada esimest seanssi.

3. Klassi haldaja õigused ja kohustused
3.1. Haldaja kohustuseks on kindlustada riist- ja tarkvara funktsioneerimine va erandolukorrad (operatsioonisüsteemi vahetamine, riistvara füüsiline rike jne).
3.2. Haldaja ainuõigused:
3.2.1. vajadusel arvutite ja arvutivõrgu kasutamise ajutine piiramine;
3.2.2. arvutitesse tarkvara installeerimine ja kustutamine;
3.2.3. seadmete ühenduskaablite ümberühendamine ja arvutite korpuste avamine;
3.2.4. otsustamine ühe või teise programmi vajalikkuse üle.
3.3. Haldajad ei vastuta arvuti kataloogidesse salvestatud info säilimise eest.

4. Arvutikasutaja õigused ja kohustused
4.1. Kasutajad on kohustatud järgima käesolevat eeskirja ja alluma ruumis oleva õpetaja (haldaja) või ringijuhi korraldustele.
4.2. Arvutiklasside kasutamiseks õppetunni läbiviimiseks tuleb eelnevalt registreerida haldaja juures.
4.3. Arvutiklassides võivad õppetunni ajal viibida ainult selle grupi õpilased, kellel on seal tunniplaani järgi tund.
4.4. Arvutiklassis töötab ühe arvutiga üks õpilane, kui õpetaja poolt ei ole määratud teisiti.
4.5. Iga arvutivõrgu ja Interneti kasutaja hoidub igasugusest tegevusest, mis otseselt või kaudselt häirib teisi kasutajaid või mis ei ole kooskõlas arvuti kasutamise heade tavadega.
4.6. Arvutiklassides on õigus kasutada arvutitesse installeeritud tarkvara ainult õppe-eesmärgil.
4.7. Kasutaja isikliku arvuti ühendamine juhtmega kooli arvutivõrku on lubatud haldaja või direktsiooni nõusolekul.
4.8. Printimine:
4.8.1. Koolitööks vajalike materjalide (referaadid, uurimistööd, lisamaterjalid internetist jne.) ühekordne printimine on infojuhi loaga tasuta.
4.8.2. Isiklikeks vajadusteks printimine on võimalik erandjuhul infojuhi loal.
4.8.3. Oma paberit printimiseks üldjuhul ei kasutata.
4.9. Eriseadmete kasutamine (skanner, kaamera vms) toimub õpetaja loal ja juuresolekul.
4.10. Õpilased võivad kasutada ainult õpilastele mõeldud töökohti.
4.11. Kasutajad on kohustatud kaasa aitama arvutisüsteemide turvalisuse tagamisele:
4.11.1. hoidma saladuses kasutamisõigusi tagavaid paroole;
4.11.2. välistama oma kasutajatunnuste sattumise teiste isikute kätte ning juurdepääsu oma kaustadesse ja failidesse;
4.12. Klassi kasutajad võivad teha arvutiklasside haldajatele ettepanekuid uute programmide installeerimiseks arvutitesse.
4.13. Tõrgete ilmnemisel arvutite töös peab sellest viivitamatult teatama õpetajale või haldajale.
4.14. Keelatud on:
4.14.1. installeeritud tarkvara omavoliline kopeerimine ükskõik millisel eesmärgil;
4.14.2. kasutajatele mitte kuuluvate failide sisu muutmine (kaasa arvatud töökeskkondade konfiguratsiooni muutmine) ja viirusega nakatunud andmekandjate kasutamine;
4.14.3. arvutivõrgu funktsioneerimise tahtlik häirimine;
4.14.4. arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude kasutamine täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks;
4.14.5. arvutisüsteemidele ja neis sisalduvatele andmetele ligipääsu võimaldavate andmete levitamine;
4.14.6. teha võrgust kättesaadavaks informatsiooni, mille levitamine on piiratud autoriõigust või andmekaitset käsitlevate õigusaktidega;
4.14.7. kasutada arvuteid kommertseesmärkidel, välja arvatud kooli juhtkonnaga kooskõlastatud juhtudel;
4.14.8. arvutiklassi sisustuse ja riistvara tahtlik rikkumine (rikutud ese kuulub asendamisele või kompenseerimisele);
4.14.9 mängida mänge (va õppemängud) ja külastada mitte koolitööks vajaliku sisuga internetilehekülgi.
4.15. Lahkudes peab kasutaja enda järel sulgema kõik programmid, arvutist välja logima ja oma töökoha korrastama.
4.16. Arvutite kasutamine tunnivälisel ajal
4.16.1. arvutiklasse võivad kasutada arvutiklasside lahtioleku aegadel kõik kooli töötajad;
4.16.2. arvutiklasse võivad kasutada arvutiklasside lahtioleku aegadel haldaja loal kõik Tartu Veeriku Kooli õpilased.

5. Tervisekaitsenõuded arvutiõppele ja arvuti avalikule kasutamisele
5.1. Tervisekaitsenõuded arvutiõppele ja arvuti avalikule kasutamisele on kehtestatud sotsiaalministri vastava määrusega.

6. Lõppsätted
6.1. Haldajal on õigus käesolevat eeskirja rikkunutel keelata arvuti kasutamine tunnivälisel ajal.
6.2. Tartu Veeriku Kooli arvutiklassi kasutamise korra kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.

Lisainfo

Meie veebisait kasutab küpsiseid

Valides „Nõustun“, annate nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Lugege rohkem meie küpsise poliitikast.