TARTU VEERIKU KOOLI KODUKORD

Kinnitatud direktori kk. nr. 87, 18.06.2021

Tartu Veeriku Kooli kodukord on koostatud põhikooli ja gümnaasiumi seaduse (PGS) § 68 lõige 1 alusel (Riigi Teataja, jõust. 01.09.2019).

Kooli kodukord põhineb vastastikusel austusel ja üldtunnustatud viisaka käitumise normidel.

Kooli kodukorra täitmine on õpilastele ja kooli töötajatele kohustuslik.

Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel https://www.veeriku.tartu.ee/

Kooli kodukord pannakse välja kooli infostendile.

Õpilastele tutvustatakse kodukorda klassijuhataja tundides.

1. Koolimaja on avatud tööpäeviti kell 7.30- 22.00.

2. Õppetundide ajad määratletakse kooli päevakavas.

3. Õpilased tulevad kooli hiljemalt 10 minutit enne tundide algust.

4. Õppetundi kutsub koolikell, tunni lõpetab õpetaja.

5. Õpilane on kõikideks koolitundideks kodus valmistunud, on õigel ajal tunnis ja võtab iga päev osa kõikidest oma klassi tundidest vastavalt kehtivale tunniplaanile.

6. Õpilane teeb tunnis tööd teadmiste ja oskuste omandamiseks, arvestab klassikaaslaste samasuguste õiguste ja soovidega ning võimaldab õpetajal täita oma töökohustusi.

7. Õpilane kannab kaasas ainult õppetööks vajalikke töövahendeid.

7.1 Õppetegevust segavad asjad (mobiiltelefon, kõlarid, kõrvaklapid, mängukaardid jms) on aineõpetajal õigus võtta õppepäeva lõpuni hoiule. Korduvalt õppetegevust segavad asjad annab aineõpetaja direktorile/ õppejuhile, kes tagastab need lapsevanemale.

7.2 Direktsiooni hoiule võetud esemete kohta koostatakse akt. Aktis märgitakse ära kuupäev, koht, õpilase nimi ja klass, hoiule võetud esemete loetelu ning hoiulevõtja nimi.

7.3 Hoiule võetud esemeid hoitakse nende säilimist tagaval viisil.

8. Sidevahendiks kooli ja kodu vahel ning ajaplaneerimise oskuse kujundamiseks on Stuudiumi e-keskkond ja I kooliastme õpilasel õpilaspäevik.

9. Õpilasi ja nende vanemaid teavitatakse koolielu korraldamiseks tehtud otsustest, kinnitatud dokumentidest või korralduslikest muudatustest kooli kodulehe kaudu https://www.veeriku.tartu.ee/ või Stuudiumi vahendusel.

10. Vastavalt kooli üldtööplaanile või juhtkonna otsusele võib läbi viia juhendatud e-õppe päevi.

11. Õppevormi ajutise muutmise, kas osalisele või täielikule distantsõppele üle mineku otsuse võtab vastu direktor, kes on selle eelnevalt kooskõlastanud kooli pidajaga ning vajadusel ametkondadega (Terviseamet, Päästeamet jne).

11.1 Otsus õppevormi ajutise muutmise kohta vormistatakse direktori käskkirjaga.

11.2 Osalise või täieliku distantsõppe korraldamisel juhindub kool dokumendist "E-õppe korraldus".

12. Temperatuuri mõju õppetegevusele on reguleeritud vastavalt sotsiaalministri määrusele „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ (Riigi Teataja 17.07.2015)

13. Õpilase hindamise aluseks on kooli hindamisjuhend. (Lisa 1)

14. II ja III kooliastme õpilane saab iga trimestri esimese nädala jooksul oma aineõpetajatelt teavet hinnatavate tööde ja nende toimumisaegade kohta.

15. Trimestri kokkuvõtvad hinnangud/hinded on Stuudiumi e-päevikus. Õppeaasta viimasel koolipäeval väljastavad klassijuhatajad kõikidele õpilastele klassitunnistuse.

16. Kool võib arvestada õppekavavälist õppimist või tegevust õppekava osana. (Lisa 2)

17. Kool lähtub õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest.
Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös. (Lisa 3)

18. Õpilane suhtub vastutustundlikult ja hoolivalt kooli varasse, sealhulgas õppematerjalidesse. Tema tekitatud materiaalsed kahjud hüvitab lapsevanem. Õppevahendite kasutamine ja tagastamine on reguleeritud vastavalt korrale. (Lisa 4)

19. Isiklike asjade eest kannab õpilane ise vastutust. Raha, mobiiltelefoni ja muid väärtuslikke esemeid ei jäeta järelevalveta. Koolikoti paneb õpilane vahetunniks järgmise tunni ainekabinetti.

20. Vahetund on puhkuseks, järgmiseks tunniks valmistumiseks, liikumiseks teise ainekabinetti. Ainekabinetis viibib õpilane vahetunni ajal vaid õpetaja loal.
Vahetunni ajal käitub õpilane viisakalt, ohustamata ja häirimata ennast ning kaaslasi.

20.1 Pikal vahetunni õpilased söövad ning viibivad õues, ringitundides või konsultatsioonides vastavalt päevakavale.

21. Õpilase igapäevane riietus koolis on korrektne ja puhas, vahetusjalatsid on kohustuslikud.

21.1 Kooli ruumides peakatteid (sh kapuuts, rätik , müts jne), välisriideid ega välisjalatseid ei kanta.

21.2 Kooli aktustel on akadeemiline riietus.

21.3 Kehalise kasvatuse tunniks vahetab õpilane riided ja jalatsid. Pärast kehalise kasvatuse tundi peseb end ja vahetab riided.

22. Üleriideid ja välisjalanõusid hoitakse garderoobis. Garderoobi uksed on koolipäeva ajal lukus. Garderoob avatakse pikkadeks vahetundideks, tundide lõppedes ning enne ja pärast kehalise kasvatuse tundi.

23. Koolipäeva jooksul ei ole lubatud kooli territooriumilt omavoliliselt lahkuda. Õppepäeva jooksul lahkub I kooliastme õpilane klassijuhataja loal, II ja III kooliastme õpilane kooli meditsiinitöötaja, klassijuhataja või õppejuhi kirjalikul loal.

23.1 Kui õpilane peab koolipäeva jooksul tundidest lahkuma, saab ta üleriided garderoobist klassijuhataja, õppejuhi või meditsiinitöötaja kirjaliku teatise alusel.

23.2 Koolivaheajale minnes viib õpilane garderoobist ära oma isiklikud esemed.

24. Koolist puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvateks.

25. Lapsevanem teavitab koolist puudumise esimesel päeval kooli (klassijuhatajat) õpilase puudumisest ja selle põhjusest esimese puudumise päeva hommikuks. Kooli tuleku päeval peab õpilasel olema puudumistõend õpilaspäevikus või e-päevikus. Põhjuseta puudumiste eest vastutab õpilane vastavalt koolis kehtestatud puudumiste menetlemise korrale. (Lisa 5)

26. Õpilane ei kutsu kooli Veeriku koolis mitteõppivaid sõpru. Sõbrad-tuttavad tulevad majja vaid avaliku õpilasürituse ajal direktori loal.
Tunnikülastuseks soovi avaldav lapsevanem pöördub taasesitatavas vormis õppejuhi poole. Võimaliku tunnikülastuse osas sõlmitakse lapsevanemaga kokkulepe. (Lisa 6)

27. Klassivälistel üritustel täidab õpilane õpetaja või ürituse korraldaja/ vastutaja korraldusi ja üldkehtivaid käitumisnorme.

28. Söömine toimub ainult kooli sööklas vastavalt päevakavale lähtudes viisaka söömiskultuuri tavadest.

28.1 Kõik tervisest tulenevad erisused toitlustamisel (allergiad, toidutalumatus jmt) esitab lapsevanem e-kirjaga otse toitlustajale.

29. Arvutiklassi kasutab õpilane tunniplaaniväliselt infojuhi teadmisel ja kehtestatud korra järgi. (Lisa 7)

30. Õpilased võivad tasuta kasutada õppekavavälistes tegevustes kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooskõlastades selle eelnevalt kooli juhtkonnaga.

30.1 Õpilastel on võimalus vastavalt kooli päevakavale osaleda kooli korraldatud huviringide töös.

30.2 Kooliruumides korraldatavad üritused lõpetatakse hiljemalt kell 21.00, välja arvatud erandjuhud, mis on kooskõlastatud kooli direktoriga või teda asendava isikuga.

31. Õpilane järgib tervislikke eluviise, ei tarbi alkohoolseid jooke, energiajooke, tubakatooteid ega narkootikume. Koolis on keelatud mängida hasartmänge.

32. Õpilane järgib ka väljaspool kooli viisaka käitumise reegleid, ei kahjusta enda, oma pere ega kooli mainet. Suhtub heasoovlikult kaaslastesse, austab nende vabadust ja väärikust.

33. Õpilase käitumishinne on otseselt seotud kooli kodukorra täitmisega.

33.1 Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis.

33.2 Ebaõpilaslik käitumine on suitsetamine, alkoholi ja teiste mõnuainete tarvitamine, kaasõpilaste ja õpetajate solvamine, ahistamine, füüsiline ja vaimne vägivald, kooli vara lõhkumine, tunnidistsipliini rikkumine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ja muu ebaviisakas käitumine.

33.3 Ebaõpilaslikult käitunud õpilane on kohustatud õpetaja, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või kooli juhtkonna liikmete nõudmisel esitama kirjaliku seletuse süü- või väärteo kohta.

33.4 Ebaõpilaslikult käitunud õpilase suhtes rakendatakse erinevaid mõjutusmeetmeid, millest teavitatakse õpilase vanemat või tema seaduslikku esindajat.

34. Õpilane täidab tule- ja liiklusohutuse nõudeid, ei sea ohtu enda ega kaasõpilaste elu.

34.1 Õpilasi on teavitatud koolis kehtivatest evakuatsiooni korraldamise juhistest. Vähemalt kord õppeaastas korraldatakse evakuatsiooniõppus kogu kooliperele.

34.2 Keemia-, füüsika, arvuti- ja tööõpetuse ning tehnoloogiaklassides peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid. Õpetajal on kohustus tutvustada ohutusnõudeid õppeaasta esimeses ainetunnis.

35. Õpilast tunnustatakse ja mõjutatakse vastavalt kehtivale korrale. (Lisa 8)

36. Koolivägivald on lubamatu. Igasugustest koolivägivalla juhtumitest teavitab õpilane, nii kannatanu kui pealtnägija kohe kõige lähemal viibivat kooli töötajat või pöördub klassijuhataja poole. Teavitamine on reguleeritud vastavalt kehtivale korrale. (Lisa 9)

37. Õpilasel on õigus pöörduda kõigi oma murede, ettepanekute ja soovidega õpilasesinduse, klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja/või kooli direktsiooni poole.

38. Õpilaste turvalisuse tagamiseks kasutatakse koolis toimuva jälgimiseks pilti salvestavat jälgimisseadmestikku. (Lisa 10)

39. Kooli stendidele võib reklaame ja infot panna üksnes kooli direktsiooni nõusolekul.

40. Kooli puudutavates küsimustes suhtleb meediaga kooli direktor või direktori poolt volitatud isik.

Kooli kodukorra lisad:
Lisa 1 Hindamisjuhend
Lisa 2 Õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine õppekava osana
Lisa 3 Tugisüsteem ja selle rakendamise kord
Lisa 4 Õppematerjalide laenutamine
Lisa 5 Puudumiste menetlemise kord
Lisa 6 Kokkulepped tunnikülastuseks
Lisa 7 Arvutivõrgu ja –klasside kasutamise kord
Lisa 8 Õpilaste tunnustamine ja mõjutamine
Lisa 9 Ohtlike olukordade ennetamine
Lisa 10 Jälgimisseadustiku kasutamise kord

Lisainfo