Õpilase õppest puudumise põhjused ja teavitamise kord

1. Õpilasel on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi
võimetekohaselt.

2. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui õpilane puudub õppetöölt mõjuva põhjuseta.

3. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas puudumist saab lugeda mõjuvaks. Õpilase õppest puudumise mõjuvad põhjused on:
3.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
3.2. kui kooli jõudmist takistab läbimatu koolitee, halb ilm või muu vääramatu jõud, mis võib kahjustada õpilase tervist;
3.3.olulised perekondlikud põhjused ( pereliikmete sünd, surm jmt.);
3.4.muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused (kooli esindamine õpilasüritustel jmt).

4. Õppest puudumine fikseeritakse e-Kooli päevikus aineõpetaja/klassijuhataja poolt hiljemalt järgmise õppetunni alguseks. Kehalise kasvatuse õpetajad fikseerivad puudumise hiljemalt õppepäeva lõpuks kell 17.00.

5. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat lapse õppest puudumise esimesel õppepäeval
puudumisest ja selle põhjusest.

6. Kui klassijuhatajal puudub info õpilase puudumisest ja selle põhjusest, teavitab ta
sellest lapsevanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.

7. Pärast puudumise põhjuste äralangemist, teavitab lapsevanem koheselt klassijuhatajat kirjalikus vormis puudumise põhjusest ja kestvusest.

8. Kehalise kasvatuse tunnist vabastamisel lapsevanema teatise alusel tervislikel põhjustel kahe järjestikuse tõendi esitamisel pöördub õpetaja kooli arsti poole haigusliku põhjuse väljaselgitamiseks.

9. Kui koolil on tekkinud põhjendatus kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamise.

10. Kui vanem ei ole õpilase puudumisest kooli teavitanud ja klassijuhatajal ei ole õnnestunud puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt kolmandal õppest puudumise päevast sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.

11. Kui õpilane on ühe õppeveerandi jooksul puudunud õppest mõjuva põhjuseta enam kui 20% õppetundidest, kantakse tema andmed hariduse infosüsteemi õpilaste, üliõpilaste ja arst-residentide alamregistrisse.

Lisainfo

Meie veebisait kasutab küpsiseid

Valides „Nõustun“, annate nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Lugege rohkem meie küpsise poliitikast.