Tartu Veeriku Kool

1. septembril 1987. aastal avati kakskeelse koolina Tartu 17. Põhikool. Koolis õppis 528 õpilast, kellest 93 olid vene õppekeelega. Kooli esimeseks direktoriks sai Valentina Ritsing, direktori asetäitjaks õppe- ja kasvatustöö alal Reet Pärn. 1992/1993. õppeaasta tõi kooli muutuse: vene õppekeelega õpilased lahkusid Puškini gümnaasiumisse, õppekeeleks jäi eesti keel ja kool nimetati ümber Tartu Veeriku Kooliks, kus õppis 524 õpilast. Kui 2013. aastal õppis koolis 424 õpilast, siis 2023/24. õppeaastal on õpilasi 799. 2004. aastal sai direktoriks Ruth Ahven, õppejuhiks Carmen Luts. 2023/2024. õppeaastast juhib kooli direktor Evald Sepp.

1994. aastast oli võimalus teadmisi omandada inglise keele, 2000ndate alguses lühiajaliselt looduse õppesuunas. 2020. aastast on toimunud mitmed muudatused õppekorralduses, muuhulgas otsustati keeleõppes üle minna õppele temporühmades. Inglise keele õpet alustatakse mänguliselt 2. klassis, alates 3. klassist toimub keeleõpe temporühmades. Teise võõrkeele õpe algab 5. klassis. Veeriku kool on olnud B-võõrkeele pakkumisel õpilassõbralik, alates 2023/24. õppeaastast saab valida kolme võõrkeele vahel (hispaania, saksa ja vene keel). Eelistatud võõrkeeled selgitati 2023. aastal välja lapsevanemate seas läbiviidud küsitlusega. 7.-9. klassis õpitakse matemaatikat lennuülestes tasemerühmades, mis võimaldavad enam arvestada õpilase individuaalsusega. 2022/23. õppeaastast alustame koolipäeva kell 9. Samal aastal tegime sammu süvenenuma õppimise suunas ning meie kontakttunnid kestavad 40 või 80 minutit.

2008. aastast kuulume tervist edendavate koolide hulka. 2009. aastast tegeleme süsteemselt väärtuskasvatusega. 2011. aastal pälvis kool Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarendustöö konkursil esikoha ja tiitli Väärtuskasvatuskool 2011, 2014. aastal tunnustuse Hea kooli rajaleidja 2014 ja Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi Eesti ühiskonna väärtusarendus diplomi Hea kool kui kiusamisvaba kool 2014. 2015. aastal võtsime osa Samsungi ja Tallinna Ülikooli õppeprogrammist ning kooli tunnustati Samsung Digipöörde võitjana. 2016. aastal osalesime taas väärtusarendustööde konkursil, pälvisime nimetuse Hea kooli rajaleidja ja HITSA kuldplaadi Digitaalselt aktiivne kool. 2019. aastal tunnustati meid kui Alustavat õpetajat toetavat kooli (III preemia). 2022/23. õppeaastal osalesime Tallinna Ülikooli Tulevikukooli õppeprogrammis ning jätkasime õpirõõmu mõiste sisustamist.

Püüame hoida tasakaalus nutiseadmete kasutamise õppetöös ja õpilaste loovuse, eneseväljendus- ja suhtlemisoskuse arendamise. Liigume ainekeskselt õppimiselt aineülesele, lõimides õppeaineid ja toetades sellega üldpädevuste saavutamist. I kooliastmes toimub õppetöö üldõpetuse põhimõtteid järgides ja õpitulemustele antakse sõnalisi hinnanguid lähtuvalt õppekavast. II kooliastmes rakendatakse mitteeristavat hindamist oskusainetes (muusika, liikumisõpetus, kunst, käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus). Süsteemseks nutioskuste omandamiseks õpetatakse informaatikat 2., 4. ja 7. klassis.

Meie kooli lõpetajad jätkavad õppimist erinevates gümnaasiumides või kutsehariduskeskuses. Õpilased on saavutanud häid tulemusi piirkonna ajaloo-, astronoomia-, bioloogia-, emakeele-, füüsika-, geograafia-, keemia-, loodusteaduste, matemaatika- ja inglise keele olümpiaadidel; ajalooviktoriinidel, erinevatel spordivõistlustel ja loomekonkurssidel. Kooli ja riiki on edukalt esindatud rahvusvahelistel astronoomia-, füüsika- ja loodusteaduste olümpiaadidel.

Koolis on hästi toimiv tugisüsteem, mis võimaldab õpilaste individuaalset toetamist. Koolis on vastavalt vajadusele ja võimalustele avatud väikeklasse, kohaldatakse õpet väikerühmas, erijuhtudel ka üks ühele õppes. Meie eesmärk on kõigi õpilaste kooli- ja õpirõõmu säilitamine läbi individuaalse tähelepanu.

Koolis pööratakse suurt tähelepanu huvitegevusele, mis toetab õppekava täitmist ja annab õpilastele erinevaid eneseteostuse võimalusi. Populaarsed on robootika, käsitöö, rahvatants, koorilaul, näitering, kunstiring ja iluvõimlemine. Koolis saab tegeleda korv-, võrk- ja jalgpalliga ning osaleda saalihokitreeningutel. Populaarsed on male- ja kabevõistlused. Enamus kooli huviringidest töötab meie oma õpetajate juhendamisel. See on hindamatu väärtus, sest tunnivälises töös ühiselt tegutsedes luuakse suhteid, milleni tunnis harva jõutakse.

Koolile on tähtis, et koostöö koduga kannaks ühiseid väärtusi. Väärtuskasvatus on igapäevatöö oluline osa. Kooli väärtusi järgime ka kooli traditsioonide loomisel ja kujundamisel. Aktused, kogunemised, ainenädalad, kõnekoosolekud ja muud ühistegevused (õpetajate päev, isadepäeva tähistamine isade-vanaisadega, kodanikupäeva kõnekoosolek, jõuluetendused, jõulukontsert, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, kevadkontsert, Veurovisioon jmt) loovad ühise pere tunnet.

Veeriku koolist saavad põhikooli õpilased lisaks headele ainealastele teadmistele ka ürituste organiseerimise, läbiviimise ja vastutuse kogemuse.

Veeriku kool on lapsesõbralik ja siit saab igakülgse ettevalmistuse edasises elus toimetulekuks.

Lisainfo

Meie veebisait kasutab küpsiseid

Valides „Nõustun“, annate nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Lugege rohkem meie küpsise poliitikast.