Õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine Tartu Veeriku Kooli õppekava osana

Alus PGS § 17 lõige 4, riikliku ÕK § 15 lõige 9

1. Õppekavavälise õppimise või tegevuse arvestamisel kooli õppekava osana on keskseks põhimõtteks lähtumine õpitu sisust ja õpitulemustest.

2. Õppekavavälise õppimise või tegevuse arvestamise protsessi kooli õppekava osana algatab lapsevanem, esitades selleks direktori nimele vastavasisulise taotluse.

3. Taotlust hindab õppejuht koos vastava(te) aineõpetaja(te)ga, kelle ülesanne on selgitada, kas õppekavaväline õppimine või tegevus võimaldavad saavutada nõutud õpitulemused.

4. Hindamisel toetutakse tõendusmaterjalidele, milleks on õpisoorituste tõend ja/või hinneteleht, õppeaine kava, tõend tegevuste sooritamise kohta jms. Koolil on õigus nõuda täiendavaid materjale, kui esitatud tõendusmaterjal ei ole piisav õpitulemuse omandatuse tõendamiseks.

5. Positiivse otsuse kinnitab direktor käskkirjaga.

6. Õppekavavälise õppimise või tegevuse (nt õpingud muusikakoolis, kunstikoolis, spordikoolis) arvestamisel loetakse tulemused samaväärseteks õppekava läbimisel saavutatud õpitulemustega.

7. Vastava perioodi õpitulemused hinnatakse I ja II kooliastmes „arvestatuks“ ja III kooliastmes hindega „väga hea“.

Lisainfo

Meie veebisait kasutab küpsiseid

Valides „Nõustun“, annate nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Lugege rohkem meie küpsise poliitikast.