Õpilaste ja kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks

1. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise eeldus on kooli kodukorra täitmine ning üksteise suhtes lugupidav käitumine.

2. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

3. Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel.

4. Keelatud on kasutada igasugust vägivalda (https://www.teeviit.ee/kuidas-vagivald-avaldub/)

5. Koolis ja kooli territooriumil on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:

1) relv relvaseaduse tähenduses: tulirelv, gaasirelv, pneumorelv, külmrelv, heitrelv, elektrišokirelv, hoiatus- ja signaalrelv, akustiline relv;
2) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
3) aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;
4) aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt (tubakasaadused, e-sigaretid, alkohoolsed joogid jne);
5) muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.

6. Põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on punktis 5 loetletud esemeid või aineid, on kooli töötajal õigus nende olemasolu kontrollida ning õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist, keelatud esemed või ained hoiule võtta.

7. Kooli töötajal on õigus selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmine, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kuid mis ei ole otseselt keelatud punkti 5 põhjal.

8. Kooli hoiule võetud esemed ja ained hoiustatakse kooli kodukorras sätestatu kohaselt. Hiljemalt õpilase õppepäeva lõppedes tagastatakse talle punktis 7 hoiule võetud ese või aine, välja arvatud ese või aine, mis on keelatud punkti 5 kohaselt, mille puhul kool:

1) teavitab relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, leidmisest kohe politseid ja annab need viivitamata politseile üle;
2) tagastab käesoleva lõike punktis 5 nimetamata esemed ja ained vanemale pärast õpilase käitumise arutamist vanemaga või annab need vajaduse korral asja või aine ohtlikkusest lähtudes üle politseile.

9. Punktis 6 sätestatud mõjutusmeedet võib kohaldada õpilase tahte vastaselt tingimusel, et:

1) õpilast on eelnevalt teavitatud kontrollimise põhjusest;
2) õpilasele on eelnevalt tehtud ettepanek võimaldada kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult;
3) suuline veenmine ei ole küllaldane;
4) kontrollimata jätmisel ei ole võimalik kõrvaldada vahetut või vahetult eesseisvat ohtu õpilase või teise isiku elule või tervisele või võõrale asjale;
5) kontrollimiseks kasutatakse ainult vähimat vajalikku ja vältimatut viisi, mis vastab käesolevas paragrahvis esitatud tingimustele.

10. Punktis 6 sätestatud mõjutusmeedet kohaldatakse võimalikult delikaatselt kaitstes õpilase eneseväärikust. Mõjutusmeetme kohaldajaks võivad olla direktor ning direktori määratud isik, kellel on ettevalmistus mõjutusmeetme kohaldamiseks (edaspidi mõlemad kontrollija). Kontrollija peab olema kõrgharidusega ja teadlik meetme rakendamisega kaasneda võivatest ohtudest, meetme õiguslikest alustest ja kohaldamise tingimustest ning tal peavad olema teadmised, oskused ja sobivad isiksuseomadused meetme kohaldamiseks lapse huvidest lähtudes. Kontrollija peab olema õpilasega samast soost. Kontrollija ei pea olema õpilasega samast soost, kui kontrollitakse õpilase esemeid ja tema kasutuses olevat suletud kappi. Lisaks kontrollijale peab mõjutusmeetme rakendamise juures viibima veel vähemalt üks koolitöötaja.

11. Punktis 6 sätestatud mõjutusmeetme kohaldamiseks võib õpilase riietust kontrollida isik, kes ei ole õpilasega samast soost, juhul kui samasoolist kontrollijat ei ole võimalik kaasata ning kontrolliga viivitamine seaks ohtu õpilase või teise isiku elu või tervise või võõra asja.

12. Punktis 6 sätestatud mõjutusmeetme rakendamise korral dokumenteerib kool viivitamatult õpilaselt eseme kooli hoiulevõtmise ja selle põhjuse ning õpilasele tagastamise. Protokolli kantakse:

1) protokolli koostamise aeg ja koht;
2) protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi;
3) selle õpilase ees- ja perekonnanimi, kelle suhtes mõjutusmeedet rakendati;
4) hoiulevõetud või äravõetud esemete või ainete loetelu;
5) märge õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise kohta;
6) märge selle kohta, kas õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult;
7) mõjutusmeetme kohaldamise põhjus;
8) sündmuste käigu kirjeldus;
9) kontrollija allkiri;
10) õpilase allkiri või märge allkirjastamisest keeldumise kohta.

13. Koolis on keelatud mängida hasartmänge.

14. Keelatud on filmida, pildistada või lindistada koolis ja koolivälistel üritustel direktsiooni kooskõlastuseta.

15. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab ohuolukorra avastaja või sellest teadasaaja hindama olukorda ja teavitama aineõpetajat, korrapidajaõpetajat, klassijuhatajat, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, koolidirektorit ja/ või õppejuhti. Päästeameti sekkumist nõudvate olukordade (tulekahju, pommirünnak, relvaähvardus vms) korral teavitab esmalt päästeametit telefonil 112 ja siis kooli direktorit;

16. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes, suitsetavad või õigusvastaselt käituvad isikud, tuleb pöörduda koheselt politseiesindaja poole, kes rakendab meetmeid vastavalt seadusele.

17. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral pöördub õpilane või vanem klassijuhataja poole. Õpilasel ja vanemal on õigus esitada avaldus politseile

18. Abivajavast või hädasolevast lapsest sh väärkohtlemise kahtlusega lapsest peab teatama igaüks. Teatada võib kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale, hädaabinumbril 112 või lasteabitelefonil 116 111.

1) Lasteabitelefon on avatud ööpäevaringselt. See on kõigile helistajatele tasuta ja anonüümne, kuid kõned salvestatakse. Telefonile vastavad spetsialistid nii eesti, vene kui ka inglise keeles.
2) Veebikonstaabli poole pöördutakse teatamaks seksuaalsest või muust väärkohtlemisest internetikeskkonnas, kui ollakse sattunud kiusamise või ahistamise ohvriks jne.
3) Lapse seksuaalse väärkohtlemise ohvriks sattumisel võib täiendavat abi ja nõu saada ohvriabist: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus

19. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada kooli kodukorra lisas 8 fikseeritud põhjendatud, asjakohaseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

20. Turvalisuse huvides on valvelaua töötajal õigus kooli sisenejatelt nõuda isikut tõendava dokumendi näitamist.

Lisainfo

Meie veebisait kasutab küpsiseid

Valides „Nõustun“, annate nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Lugege rohkem meie küpsise poliitikast.