TARTU VEERIKU KOOLI KODUKORD

Kinnitatud direktori kk. nr. 118, 25.05.2018

Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse (PGS) § 68 lõige 1 alusel (jõustus 01.09.2010) on kooli kodukorra täitmine kohustuslik. Tartu Veeriku Kooli õpilased (õpilasesinduse (ÕE) kaudu), lapsevanemad (hoolekogu kaudu) ja õpetajad on arutelude tulemusena koostanud kooli kodukorra, mis põhineb vastastikusel austusel ja üldtunnustatud viisaka käitumise normidel.

1. Õppetöö algab 8.15. Õppetundi kutsub koolikell. Tunni lõpetab õpetaja. Õppetundide ajad määratletaks kooli päevakavas.

2. Õpilane on kõikideks koolitundideks kodus ette valmistunud, on õigeaegselt tunnis ja võtab iga päev osa kõikidest oma klassi tundidest vastavalt kehtivale tunniplaanile.

3. Õpilane teeb tunnis tööd teadmiste ja oskuste omandamiseks, arvestab klassikaaslaste samasuguste õiguste ja soovidega ning võimaldab õpetajal täita oma töökohustusi.

4. Õpilane kannab kaasas ainult selleks koolipäevaks vajalikke töövahendeid. Õppetööd segavad asjad on aineõpetajal õigus võtta õppepäeva lõpuni hoiule. Korduvalt õppetööd segavad asjad annab aineõpetaja direktorile, kes tagastab esemed lapsevanemale või annab üle politseile, mille kohta koostatakse akt.

5. Mobiiltelefon on kogu koolipäeva jooksul helituna koolikotis. Nutiseadmeid (–telefone) võib tunnis kasutada ainult õpetaja loal. III kooliastme õpilased võivad vahetunnis kasutada nutiseadmeid vaid klassiruumis õppe-eesmärgil õpetaja loal.

6. Sidevahendiks kooli ja kodu vahel ning aja planeerimise oskuse kujundamiseks on Stuudiumi e-päevik ja I kooliastme õpilasel õpilaspäevik.

7. Õpilase hindamise aluseks on kooli hindamisjuhend. (Lisa 1)
Kool võib arvestada õppekavavälist õppimist või tegevust õppekava osana. (Lisa 7)

8. II ja III kooliastme õpilane saab iga trimestri esimese nädala jooksul oma aineõpetajatelt teavet hinnatavate tööde ja nende toimumisaegade kohta.

9. Trimestri kokkuvõtvad hinnangud/hinded on Stuudiumi e-päevikus. Õppeaasta viimasel koolipäeval väljastavad klassijuhatajad kõikidele õpilastele klassitunnistuse.

10. Õpilane suhtub vastutustundlikult ja hoolivalt kooli varasse, sealhulgas õppematerjalidesse. Tema tekitatud materiaalsed kahjud hüvitab lapsevanem. Õppevahendite kasutamine ja tagastamine on reguleeritud vastavalt korrale. (Lisa 2)

11. Isiklike asjade eest kannab õpilane ise vastutust. Raha, mobiiltelefoni ja muid väärtuslikke esemeid ei jäeta järelevalveta. Koolikoti paneb õpilane vahetunniks järgmise tunni ainekabinetti.

12. Vahetund on puhkuseks, järgmiseks tunniks valmistumiseks, liikumiseks teise ainekabinetti. Ainekabinetis viibib õpilane vahetunni ajal vaid õpetaja loal.

13. Vahetunni ajal käitub õpilane viisakalt, ohustamata ja häirimata ennast ning kaaslasi.

14. Õpilase igapäevane riietus koolis on korrektne ja puhas, vahetusjalatsid on tervislikud. Üleriideid ja välisjalanõusid hoitakse garderoobis. Garderoobi uksed on koolipäeva ajal lukus. Garderoob avatakse tundide lõppedes ning enne ja pärast kehalise kasvatuse tundi.

15. Kehalise kasvatuse tunniks vahetab õpilane riided ja jalatsid. Pärast kehalise kasvatuse tundi peseb end ja vahetab riided.

16. Kooli aktustel on pidulik riietus.

17. Koolist puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvateks.

18. Lapsevanem teavitab koolist puudumise esimesel päeval kooli (klassijuhatajat) õpilase puudumisest ja selle põhjusest hiljemalt kell 8.15. Kooli tuleku päeval peab õpilasel olema puudumistõend õpilaspäevikus või e-päevikus. Põhjuseta puudumiste eest vastutab õpilane vastavalt koolis kehtestatud puudumiste menetlemise korrale. (Lisa 3)

19. Õppepäeva jooksul lahkub I kooliastme õpilane klassijuhataja loal, II ja III kooliastme õpilane kooli meditsiinitöötaja, klassijuhataja või õppejuhi kirjalikul loal.

20. Õpilane ei kutsu kooli Veeriku koolis mitteõppivaid sõpru. Sõbrad-tuttavad tulevad majja vaid avaliku õpilasürituse ajal direktori loal.
Tunnikülastuseks soovi avaldav lapsevanem pöördub taasesitatavas vormis õppejuhi poole. Võimaliku tunnikülastuse osas sõlmitakse lapsevanemaga kokkulepe. (Lisa 8)

21. Klassivälistel üritustel täidab õpilane õpetaja või ürituse korraldaja/ vastutaja korraldusi ja üldkehtivaid käitumisnorme.

22. Söömine toimub kooli sööklas vastavalt kehtestatud korrale.
Kõik tervisest tulenevad erisused toitlustamisel (allergiad, toidutalumatus jmt) esitab lapsevanem e-kirjaga otse toitlustajale.

23. Arvutiklassi kasutab õpilane tunniplaaniväliselt infojuhi teadmisel ja kehtestatud korra järgi. (Lisa 5)

24. Õpilane järgib tervislikke eluviise, ei tarbi alkohoolseid jooke, tubakatooteid ega narkootikume.

25. Õpilane järgib ka väljaspool kooli viisaka käitumise reegleid, ei kahjusta enda, oma pere ega kooli mainet. Suhtub heasoovlikult kaaslastesse, austab nende vabadust ja väärikust.

26. Õpilane täidab tule- ja liiklusohutuse nõudeid, ei sea ohtu enda ega kaasõpilaste elu.

27. Õpilast tunnustatakse ja mõjutatakse vastavalt kehtivale korrale. (Lisa 4)

28. Koolivägivald on lubamatu. Igasugustest koolivägivalla juhtumitest teavitab õpilane, nii kannatanu kui pealtnägija kohe kõige lähemal viibivat kooli töötajat või pöördub klassijuhataja poole. Teavitamine on reguleeritud vastavalt kehtivale korrale. (Lisa 6)

29. Õpilasel on õigus pöörduda kõigi oma murede, ettepanekute ja soovidega õpilasesinduse, klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja/või kooli juhtkonna poole.

30. Õpilase käitumishinne on otseselt seotud kooli kodukorra täitmisega.

31. Õpilaste turvalisuse tagamiseks kasutatakse koolis toimuva jälgimiseks pilti salvestavat jälgimisseadmestikku. (Lisa 9)

Lisainfo