TARTU VEERIKU KOOLI KODUKORD

Kinnitatud õppenõukogu nr. 2, 09.06.2022

Tartu Veeriku Kooli kodukord on koostatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel.

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Tartu Veeriku Koolis (edaspidi Kool) on õpe korraldatud õppeaastate kaupa. Õppeaasta on jagatud trimestriteks ja koolivaheaegadeks. Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Õppeperioodil on õpe korraldatud õppepäevadena. Õppepäevadel on õpilase õppetöö üldjuhul korraldatud õppetundidena, mis toimuvad koolis või väljaspool kooli (nt ekskursioonid, õppekäigud, õppekava toetavad projektid, kultuuriüritused, külalislektorite loengud, e-õpe) vastavalt kinnitatud päevakavale õppekavas kirjeldatud eesmärkide täitmiseks.

1.2. Kooli õpilasel on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

1.3. Õppetunnid toimuvad direktori poolt kinnitatud päevakava alusel. Õpilane järgib kooli päevakava. Kogu õpilast puudutav info päevakava kohta on kättesaadav kooli veebilehelt.

1.4. Koolimaja on tööpäevadel avatud kell 08.00–22.00.

1.5. Õppetunnid algavad kell 09.00. Pikk tund kestab 80 minutit, lühike tund kestab 40 minutit. Tunnid vahelduvad vahetundide ja 45 minutit kestva õue- ja söögivahetunniga. Õuevahetunni veedab õpilane vabas õhus kooli territooriumil. Kell 08.10–08.50 on päevakavas 0-tund, mh konsultatsioonitundideks, koosolekute ja koostöö võimaldamiseks vms.

1.6. Õpilasi ja nende vanemaid teavitatakse koolielu korraldamiseks tehtud otsustest, kinnitatud dokumentidest või korralduslikest muudatustest kooli kodulehe https://www.veeriku.tartu.ee kaudu ja/või Stuudiumi vahendusel. I kooliastmes on Stuudiumile lisaks kasutusel õpilaspäevik.

1.7. Vastavalt kooli üldtööplaanile või juhtkonna otsusele võib läbi viia juhendatud e-õppe päevi.

1.8. Õppevormi ajutise muutmise, kas osalisele või täielikule distantsõppele ülemineku otsuse võtab vastu direktor, kes on selle eelnevalt kooskõlastanud kooli pidajaga ning vajadusel ametkondadega (Terviseamet, Päästeamet jne).

1.9. Otsus õppevormi ajutise muutmise kohta vormistatakse direktori käskkirjaga.

1.10. Osalise või täieliku distantsõppe korraldamisel juhindub kool dokumendist “E-õppe korraldus”. (Lisa 1)

1.11. Temperatuuri mõju õppetegevusele on reguleeritud vastavalt sotsiaalministri määrusele „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ (Riigi Teataja 17.07.2015).

1.12. Õpilane osaleb aktiivselt tunnitöös, ei sega oma tegevusega kaasõpilasi ega õpetajat.

1.13. Õppetegevust häirivad asjad (mobiiltelefon, kõlarid, kõrvaklapid, mängukaardid jms) on aineõpetajal õigus võtta õppepäeva lõpuni hoiule. Korduvalt õppetegevust segavad asjad annab aineõpetaja direktorile/õppejuhile, kes tagastab need lapsevanemale. Hoiule võetud esemeid hoitakse nende säilimist tagaval viisil.

1.13.1. Direktsiooni hoiule võetud esemete kohta koostatakse akt. Aktis märgitakse ära kuupäev, koht, õpilase nimi ja klass, hoiule võetud esemete loetelu ning hoiulevõtja nimi.

1.14. Õpilane suhtub vastutustundlikult ja hoolivalt kooli varasse, sealhulgas õppematerjalidesse. Tema tekitatud materiaalsed kahjud hüvitab lapsevanem. Õppevahendite kasutamine ja tagastamine on reguleeritud vastavalt korrale. (Lisa 2)

1.15. Isiklike asjade eest vastutab õpilane ise ega jäta raha, mobiiltelefoni ja muid väärtuslikke esemeid järelevalveta.

1.16. Üleriideid ja välisjalanõusid hoitakse garderoobis. Garderoobi uksed on koolipäeva ajal lukus. Garderoob avatakse pikkadeks vahetundideks, tundide lõppedes ning enne ja pärast kehalise kasvatuse tundi. Koolivaheajale minnes viib õpilane garderoobist ära oma isiklikud esemed.

1.17. Koolipäeva jooksul ei ole lubatud kooli territooriumilt omavoliliselt lahkuda. Õppepäeva jooksul võib I kooliastme õpilane lahkuda koolist klassijuhataja loal, II ja III kooliastme õpilane kooli meditsiinitöötaja, klassijuhataja või direktsiooni liikme kirjalikul loal. Sellisel juhul saab ta üleriided garderoobist klassijuhataja, õppejuhi või meditsiinitöötaja kirjaliku teatise alusel.

1.18. Õpilane kannab koolis iga päev korrektset ja puhast riietust ning vahetusjalatseid. Kooli ruumides ei kanta peakatteid (sh kapuuts, rätik, müts jne). Kooli aktustel kantakse pidulikku riietust.

1.19. Õpilastel on võimalus vastavalt kooli päevakavale osaleda kooli korraldatud huviringide töös.

1.20. Õpilane ei kutsu kooli Veeriku koolis mitte õppivaid sõpru. Sõbrad-tuttavad tulevad majja vaid avaliku õpilasürituse ajal direktori loal. Tunnikülastuseks soovi avaldav lapsevanem pöördub taasesitatavas vormis õppejuhi poole. Võimaliku tunnikülastuse osas sõlmitakse lapsevanemaga kokkulepe. (Lisa 3)

1.21. Kooli stendidele võib reklaame ja infot panna üksnes kooli direktsiooni nõusolekul.

1.22. Kooli puudutavates küsimustes suhtleb meediaga kooli direktor või direktori volitatud isik.

 

2. HINDAMINE

2.1. Õpilase hindamise aluseks on kooli hindamisjuhend. (Lisa 4)

2.2. Hinnetest ja hinnangutest teavitamiseks kasutatakse koolis Stuudiumi õppekeskkonda. Trimestri kokkuvõtvad hinnangud/hinded on Stuudiumi e-päevikus. Õppeaasta viimasel koolipäeval väljastavad klassijuhatajad kõikidele õpilastele klassitunnistuse.

2.3. Iga trimestri esimese õppenädala jooksul teavitavad aineõpetajad II ja III kooliastme õpilasi hinnatavatest töödest ja nende toimumisaegadest ning kannavad need Stuudiumi arvestuste plaani.

2.4. Kool võib arvestada õppekavavälist õppimist või tegevust õppekava osana. (Lisa 5)

2.5. Kool lähtub õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös. (Lisa 6)

2.6. Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis.

 

3. ÕPPEST PUUDUMISTEST TEAVITAMINE

3.1. Koolist puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvateks.

3.2. Lapsevanem teavitab koolist puudumise esimesel päeval kooli (klassijuhatajat) õpilase puudumisest ja selle põhjusest esimese puudumise päeva hommikuks. Kooli tuleku päeval peab õpilasel olema puudumistõend õpilaspäevikus või e-päevikus. Põhjuseta puudumiste eest vastutab õpilane vastavalt koolis kehtestatud puudumiste menetlemise korrale. (Lisa 7)

 

4. KOOLIRUUMIDE JA -RAJATISTE KASUTAMINE

4.1. Arvutiklassi kasutab õpilane tunniplaaniväliselt infojuhi teadmisel ja kehtestatud korra järgi. (Lisa 8)

4.2. Õpilased võivad tasuta kasutada õppekavavälistes tegevustes kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid, kooskõlastades selle eelnevalt kooli juhtkonnaga.

4.3. Keemia-, füüsika-, arvuti-, tööõpetuse ning tehnoloogiaklassides peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid. Õpetajal on kohustus tutvustada ohutusnõudeid õppeaasta esimeses ainetunnis.

4.4. Kooliruumides korraldatavad üritused lõpetatakse hiljemalt kell 21.00, välja arvatud erandjuhud, mis on kooskõlastatud kooli direktoriga või teda asendava isikuga.

4.5. Söömine toimub ainult kooli sööklas vastavalt päevakavale, järgides viisaka söömiskultuuri tavasid.

4.5.1. Kõik tervisest tulenevad erisused toitlustamisel (allergiad, toidutalumatus jmt) esitab lapsevanem e-kirjaga otse toitlustajale.

 

5. ÕPILASTE TUNNUSTAMISE JA MÕJUTAMISE MEETMED

5.1. Õpilast tunnustatakse ja mõjutatakse vastavalt kehtivale korrale. (Lisa 9)

 

6. VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE

6.1. Koolivägivald on lubamatu. Igasugustest koolivägivalla juhtumitest teavitab õpilane, nii kannatanu kui pealtnägija, kohe kõige lähemal viibivat kooli töötajat või pöördub klassijuhataja poole. Teavitamine on reguleeritud vastavalt kehtivale korrale. (Lisa 10)

6.2. Õpilasel on õigus pöörduda kõigi oma murede, ettepanekute ja soovidega õpilasesinduse, klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja/või kooli direktsiooni poole.

6.3. Lapsevanem pöördub lapsega seotud murega üldjuhul esmajoones klassijuhataja või aineõpetaja poole. Lisaks on võimalik pöörduda tugimeeskonna või kooli juhtkonna poole.

6.4. Õpilane järgib tervislikke eluviise, ei tarbi alkohoolseid jooke, energiajooke, tubakatooteid ega narkootikume. Koolis on keelatud mängida hasartmänge.

6.5. Õpilane järgib ka väljaspool kooli viisaka käitumise reegleid, ei kahjusta enda, oma pere ega kooli mainet. Suhtub heasoovlikult kaaslastesse, austab nende vabadust ja väärikust. Klassivälistel üritustel täidab õpilane õpetaja või ürituse korraldaja/vastutaja korraldusi ja üldkehtivaid käitumisnorme.

6.6. Ebaõpilaslik käitumine on suitsetamine, alkoholi ja teiste mõnuainete tarvitamine, kaasõpilaste ja õpetajate solvamine, ahistamine, füüsiline ja vaimne vägivald, kooli vara lõhkumine, tunnidistsipliini rikkumine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ja muu ebaviisakas käitumine.

6.7. Ebaõpilaslikult käitunud õpilane on kohustatud õpetaja, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või kooli juhtkonna liikmete nõudmisel esitama kirjaliku seletuse süü- või väärteo kohta.

6.8. Ebaõpilaslikult käitunud õpilase suhtes rakendatakse erinevaid mõjutusmeetmeid, millest teavitatakse õpilase vanemat või tema seaduslikku esindajat.

6.9. Õpilane täidab tule- ja liiklusohutuse nõudeid, ei sea ohtu enda ega kaasõpilaste elu.

6.10. Õpilasi on teavitatud koolis kehtivatest evakuatsiooni korraldamise juhistest. Vähemalt kord õppeaastas korraldatakse evakuatsiooniõppus kogu kooliperele.

6.11. Õpilaste turvalisuse tagamiseks kasutatakse koolis toimuva jälgimiseks pilti salvestavat jälgimisseadmestikku. (Lisa 11)

 

7. KODUKORRA MUUDATUSED JA RAKENDAMINE

7.1. Kodukord esitatakse arvamuse andmiseks õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele ning selle kinnitab direktor.

7.2. Kooli kodukord arutatakse õpilastega läbi esimeses klassijuhatajatunnis pärast kodukorra kinnitamist.

7.3. Muudatused kodukorras tehakse vahetult enne õppeaasta algust, erandkorras õppeaasta jooksul või seoses põhimääruse muudatustega.

7.4. Tartu Veeriku Kooli kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele kohustuslik.

 

Kooli kodukorra lisad:

Lisa 1. E-õppe korraldus.
Lisa 2. Õppematerjalide laenutamine
Lisa 3. Kokkulepped tunnikülastuseks
Lisa 4. Hindamisjuhend
Lisa 5. Õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine õppekava osana
Lisa 6. Tugisüsteem ja selle rakendamise kord
Lisa 7. Puudumiste menetlemise kord
Lisa 8. Arvutivõrgu ja –klasside kasutamise kord
Lisa 9. Õpilaste tunnustamine ja mõjutamine
Lisa 10. Ohtlike olukordade ennetamine
Lisa 11. Jälgimisseadustiku kasutamise kord

Lisainfo

Meie veebisait kasutab küpsiseid

Valides „Nõustun“, annate nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Lugege rohkem meie küpsise poliitikast.