Õpilaste tunnustamise ja  mõjutamise kord

(kinnitatud ÕN 28.augustil 2015)

1. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
1. 1. Direktori käskkirjaga tänu kooli esindamise eest õpilasvõistlustel ja –üritustel juhendaja ettepanekul.
1.2. Direktori käskkirjaga kiitus
1.2.1. I kooliastme õpilasele sõnaliste hinnangute alusel õppeaasta lõpetamisel klassijuhataja ettepanekul, II ja III kooliastme õpilase väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku/ hea käitumise eest 1. ja 2. trimestri lõpetamisel;
1.2.2. II ja III kooliastme õpilase hea õppeedukuse ja eeskujuliku või hea käitumise eest 1., 2. trimestri ja õppeaasta lõpetamisel;
1.2.3. kooli eduka (1.-3. koht) esindamise eest õpilasvõistlustel ja –üritustel juhendaja ettepanekul;
1.2.4. muu tunnustust vääriva teo (nt 3. trimestri hea / väga hea õppeedukuse) eest koolis või väljaspool kooli klassijuhataja, õppealajuhataja või mõne muu isiku või ametkonna ettepanekul.
1.3. Õppenõukogu otsusega kiituskiri
1.3.1. väga hea õppimise eest 4.-8. klassi õpilasele, kelle aastahinded on „väga head” (üks „hea”: muusika, kunst, kehaline kasvatus) ja kelle käitumist on hinnatud „eeskujulik” või „hea” ning hoolsus „väga hea”;
1.3.2. väga heade tulemuste eest 9. klassi õpilasele üksikus õppeaines aineõpetaja ettepanekul.
1.4. Õppenõukogu otsusega kiitusega põhikooli lõputunnistus 9. klassi õpilasele, kelle kõik lõputunnistusele kantavad aasta- ja eksamihinded on „väga head” (üks „hea”: muusika, kunst või kehaline kasvatus) ja kelle käitumist on hinnatud „eeskujulik” või „hea”.
1.5. Õppenõukogu otsusega kooli tänukiri
1.5.1. kooli lõpetajale kooli eduka esindamise eest erinevatel õpilasüritustel juhendaja ettepanekul;
1.5.2. kooli lõpetajale aktiivse ja eduka osalemise eest kooli ja klassivälises tegevuses juhendaja ettepanekul.
1.6. Autahvlile kantakse õppeaasta tulemuste põhjal II ja III kooliastme õpilased, kelle õppetulemused on „väga head” ja käitumine on eeskujulik.
1.7. Aasta õpilane, aasta noortegija, aasta sportlane valitakse kehtestatud statuutide alusel iga õppeaasta kevadel ja kuulutatakse välja õppeaasta lõpuaktusel, valitute nimed kantakse kooli kodulehele.
1.8. Preemiareisiga (võimalusel) tunnustatakse kooli mainet positiivselt kujundanud ja kooli edukalt esindanud II ja III kooliastme õpilasi, kes on linna aineolümpiaadidel saavutanud 1.-3. koha või teeninud vabariikliku tunnustuse või andnud silmapaistva panuse kooli hea maine kujunemiseks. Lõpliku nimekirja otsustab kooli juhtkond.
1.9. Kooli direktori vastuvõtule kutsutakse I kooliastmes kuni 25% iga klassi õpilastest klassijuhataja ettepanekul, II ja III kooliastme kiituskirjaga klassilõpetajad, linna või riiklikel olümpiaadidel/ konkurssidel 1.-3. koha saavutanud õpilased, aasta õpilane, aasta noortegija, aasta sportlane ja nende vanemad.

2. ÕPILASTE MÕJUTAMINE
Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, rakendatakse õpilase suhtes, kes ei täida kooli kodukorda või ühiselu reegleid ja/või ohustavad kaasõpilaste või koolitöötajate vaimset ning füüsilist turvalisust rakendatakse järgmisi mõjutusmeetmeid:
2.1. Õpetaja suuline märkus kooli kodukorra rikkumise puhul.
2.2. Õpetaja kirjalik märkus kooli kodukorra korduva rikkumise puhul.
2.3. Õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida koolipsühholoogi või sotsiaalpedagoogi või õppealajuhataja juures ning saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused.
2.4. Õpilase suunamine sotsiaalpedagoogi, koolipsühholoogi või muu tugispetsialisti juurde.
2.5. Koolipäeva pikendamine: kohustus viibida pärast õppetundide lõppemist koolis (kuni 1,5 tundi) mõjutusvahendi määranud õpetaja järelevalve all.
2.6.Õpilase käitumise arutamine tugikomisjonis (koos vanemaga) klassijuhataja või aineõpetaja ettepanekul süstemaatilise ja jätkuva kooli kodukorra rikkumise korral.
2.7. Õpilase käitumise arutamine direktsioonis (koos vanemaga)
2.7.1. süstemaatilise kooli kodukorra rikkumise korral;
2.7.2. kooli maine kahjustamise korral.
2.8. Direktori käskkirjaga noomitus klassijuhataja ettepanekul süstemaatilise ja jätkuva kooli kodukorra rikkumise korral või jämeda õigusrikkumise või kooli maine kahjustamise korral.
2.9. Õpilase käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus lapsevanema osavõtul kooli kodukorra süstemaatilise ja jätkuva rikkumise puhul.
2.10. Ajutine (kuni 10 õppepäeva poolaastas) õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused, mis määratakse õppenõukogu otsusega.
2.11. Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest.
2.12. Kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine vanema nõusolekul.
2.13. Alaealiste komisjoni suunamine klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, direktori või õppenõukogu otsusega kooli kodukorra süstemaatilise rikkumise korral.

Mõjutusmeetmete rakendamisest teavitab klassijuhataja lapsevanemat m-klassijuhataja või e-päeviku kaudu.

Lisainfo

Meie veebisait kasutab küpsiseid

Valides „Nõustun“, annate nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Lugege rohkem meie küpsise poliitikast.